Lietuvos Sėklininkystės Asociacija

 

          Lietuvos sėklininkystės asociacija (LSA) yra juridinių ir fizinių asmenų savarankiškai įkurta nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisinius aktus.

          Asociacija įkurta 1991m. spalio 3d.,  šiuo metu ji jungia tiek pačius stambiausius, tiek smulkiausius augintojus: žemės ūkio mokslo, žemės ūkio, uždarąsias akcines, kooperatines, bendroves, agrofirmas, ūkininkus, žemės ūkio augalų dauginamosios medžiagos tiekėjus.

          Asociacijos veiklos tikslas suburti žemės ūkio augalų dauginamosios medžiagos sėklų augintojus bei platintojus, bendrų interesų sprendimui, įgyvendinant veiksmingą sėklininkystės sistemą rinkos ekonominėmis sąlygomis, dalyvaujant įvairiose programose, keliant specialistų kvalifikaciją.

          Pagrindinės veiklos kryptys:

          Atstovauti ir ginti savo narių interesus valstybinėse institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose;

          Sistemingai analizuoti sėklininkystės sistemos narių problemas, apie jas informuoti atitinkamas institucijas, bei teikti pasiūlymus kaip tas problemas spręsti;

          Skatinti ir palaikyti tvirtus Asociacijos narių tarpusavio ryšius;

          Vykdyti įstatuose numatytą įstatymų ar teisės aktų nedraudžiamą veiklą, atstovaujant ir ginant teisėtus Asociacijos narių interesus;

          Teikti pasiūlymius ruošiant sėklininkystės standartus bei kitą normatyvinę dokumentaciją, tobulinant Lietuvos Respublikos sėklininkystės sistemą;

          Bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais kluasimais su Lietuvos ir užsienio šalių giminingomis asociacijomis ir draugijomis.